Privaatsuspoliitika
1. Üldsätted
See isikuandmete töötlemise poliitika määratleb isikuandmete töötlemise korra ja meetmed isikuandmete turvalisuse tagamiseks MASTER CONSTRUCTION OÜ (edaspidi operaator).

 1. Operaator seab oma tegevuse kõige olulisemaks eesmärgiks ja tingimuseks inimese ja kodaniku õiguste ja vabaduste austamise tema isikuandmete töötlemisel, sealhulgas eraelu puutumatuse, isiku- ja peresaladuste kaitse.
 2. See operaatori isikuandmete töötlemise poliitika (edaspidi - poliitika) kehtib kogu teabe kohta, mida operaator saab veebisaidi külastajate kohta http://tiskremajad.ee.
2. Poliitikas kasutatud peamised mõisted
 1. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine - isikuandmete töötlemine arvutitehnoloogia abil;
 2. Isikuandmete blokeerimine - isikuandmete töötlemise ajutine lõpetamine (välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik isikuandmete selgitamiseks);
 3. Veebisait - graafiliste ja infomaterjalide, samuti arvutiprogrammide ja andmebaaside komplekt, tagades nende kättesaadavuse Internetis aadressil https://tiskremajad.ee;
 4. Isikuandmete infosüsteem - andmebaasides sisalduv isikuandmete kogum, mis tagab nende infotehnoloogia ja tehniliste vahendite töötlemise;
 5. Isikuandmete anonüümseks muutmine - toimingud, mille tagajärjel on ilma täiendava teabe kasutamiseta võimatu kindlaks teha isikuandmete omandiõigus konkreetsele Kasutajale või muule isikuandmete subjektile;
 6. Isikuandmete töötlemine - mis tahes toiming (toiming) või toimingute (toimingute) komplekt (toimingud), mida teostatakse automatiseerimistööriistade abil või ilma selliseid tööriistu kasutamata isikuandmetega, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, akumuleerimine, säilitamine, selgitamine (värskendamine, muutmine), otsimine, isikuandmete kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), isikust eemaldamine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine;
 7. Operaator - riigiasutus, omavalitsusorgan, juriidiline või füüsiline isik, iseseisvalt või koos teiste isikutega, kes korraldavad ja (või) töötlevad isikuandmeid, samuti määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavate isikuandmete koosseisu, toimingud (toimingud) isikuandmetega;
 8. Isikuandmed - igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seotud veebisaidi https://tiskremajad.ee konkreetse või kindla kasutajaga;
 9. Kasutaja - iga veebisaidi külastaja https://tiskremajad.ee;
 10. Isikuandmete edastamine - toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine konkreetsele isikule või teatud isikute ringile;
 11. Isikuandmete levitamine - mis tahes toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine määratlemata inimeste ringile (isikuandmete edastamine) või piiramatu inimeste ringi isikuandmetega tutvumine, sealhulgas isikuandmete avalikustamine meedias, postitamine teabe- ja telekommunikatsioonivõrkudes või juurdepääsu pakkumine isikuandmeid muul viisil;
 12. Isikuandmete piiriülene edastamine - isikuandmete edastamine välisriigi territooriumile välisriigi valitsusasutusele, välisriigi füüsilisele isikule või välisriigi juriidilisele isikule;
 13. Isikuandmete hävitamine - mis tahes toimingud, mille tagajärjel isikuandmed hävitatakse jäädavalt suutmatusega isikuandmete infosüsteemis isikuandmete sisu veelgi taastada ja (või) mille tagajärjel hävitatakse isikuandmete kandjad.
3. Operaator võib töödelda järgmisi kasutaja isikuandmeid
 1. Eesnimi;
 2. E-posti aadress
 3. Telefoninumbrid;
 4. Samuti kogub ja töötleb sait anonüümseid andmeid külastajate (sh küpsiste) kohta, kasutades Interneti-statistika teenuseid (Yandex Metric ja Google Analytics jt).
 5. Ülaltoodud andmed on täiendavalt hõlmatud poliitika tekstis isikuandmete üldise kontseptsiooniga.
4. Isikuandmete töötlemise eesmärk
 1. Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on teavitada kasutajat e-kirjade saatmisega; Tellimuse üksikasjade täpsustamine.
 2. Operaatoril on ka õigus saata Kasutajale teateid uute toodete ja teenuste, eripakkumiste ja erinevate sündmuste kohta. Kasutaja saab alati keelduda infosõnumite saamisest, saates operaatorile e-kirja aadressil andreigellart@gmail.com märkega "Uutest toodetest ja teenustest ning eripakkumistest teatamata jätmine".
 3. Interneti-statistika teenuste abil kogutud anonüümseid kasutajaandmeid kasutatakse saidil olevate kasutajate toimingute kohta teabe kogumiseks, saidi ja selle sisu kvaliteedi parandamiseks.
5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
 1. Operaator töötleb kasutaja isikuandmeid ainult juhul, kui kasutaja neid täidab ja / või saadab iseseisvalt veebisaidil https://tiskremajad.ee asuvate spetsiaalsete vormide kaudu. Täites sobivad vormid ja / või saates Operaatorile oma isikuandmed, avaldab kasutaja oma nõusolekut selle poliitikaga.
 2. Operaator töötleb kasutaja kohta anonüümseid andmeid, kui see on kasutaja brauseri sätetes lubatud (küpsiste salvestamine ja JavaScripti tehnoloogia kasutamine on lubatud).
6. Isikuandmete kogumise, säilitamise, edastamise ja muud tüüpi töötlemise kord
Operaatori poolt töödeldavate isikuandmete turvalisus tagatakse juriidiliste, organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete rakendamisega, mis on vajalikud isikuandmete kaitse valdkonnas kehtivate õigusaktide nõuete täielikuks järgimiseks.

 1. Operaator tagab isikuandmete ohutuse ja võtab kõik võimalikud meetmed selleks, et välistada juurdepääs kõrvalistele isikutele.
 2. Kasutaja isikuandmeid ei edastata kunagi mingil juhul kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, mis on seotud kohaldatava õiguse rakendamisega.
 3. Isikuandmete ebatäpsuste korral saab kasutaja neid iseseisvalt värskendada, saates operaatorile teatise operaatori e-posti aadressile andreigellart@gmail.com märkusega "Isikuandmete värskendamine".
 4. Isikuandmete töötlemise aeg on piiramatu. Kasutaja saab igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, saates operaatorile teatise e-posti teel operaatori e-posti aadressile andreigellart@gmail.com märkega „Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmine".
7. Isikuandmete piiriülene edastamine
 1. Operaator on enne isikuandmete piiriülese edastamise alustamist kohustatud veenduma, et välisriik, kelle territooriumile ta kavatseb isikuandmeid edastada, tagab isikuandmete subjektide õiguste usaldusväärse kaitse.
 2. Isikuandmete piiriülest edastamist välisriikide territooriumil, mis ei vasta eelnimetatud nõuetele, saab teostada ainult juhul, kui isikuandmete subjektil on tema isikuandmete piiriüleseks edastamiseks ja / või lepingu täitmiseks, mille pooleks on isikuandmed, kirjalik nõusolek.
8. Lõppsätted
 1. Kasutaja saab oma isikuandmete töötlemist huvitavates küsimustes selgitusi, pöördudes operaatori poole e-posti aadressil andreigellart@gmail.com.
 2. See dokument kajastab kõiki muudatusi operaatori poolt isikuandmete töötlemise poliitikas. Reeglid kehtivad tähtajatult, kuni need asendatakse uue versiooniga.
 3. Üldkasutatava poliitika praegune versioon asub Internetis aadressil http://tiskremajad.ee/policy.
Korterite kataloog
Projekti üksikasjad ja kujundus
Eesnimi
E-mail
Klõpsates nuppu „Laadi", annate oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks
Made on
Tilda